1.  Definicje

Zastosowane w niniejszym regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:

Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku. Za dzień roboczy nie uznaje się dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji konta – Formularz udostępniony na stronie sklepu internetowego pozwalający na utworzenie konta.

Formularz składania zamówienia –Dostępny w sklepie internetowym formularz, stanowiący usługę elektroniczną, pozwalający na złożenie Zamówienia.

Klient –zawierająca lub  zamierzająca zawrzeć umowę Sprzedaży osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Konto – umieszczona w systemie teleinformatycznym usługa elektroniczna stanowiąca zespół danych na które składają się login i hasło Usługobiorcy a także informacje o jego zamówieniu,

Produkt –  rzecz ruchoma nabywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę pod adresem ventobeauty.com sklep internetowy.

 

Usługodawca/Sprzedawca – Daniel Fasiński prowadzący działalność gospodarczą MEBLOBUD FUH Daniel Fasiński ul. Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała nr NIP: 5471329386, nr REGON: 072275666

Umowa sprzedaży–umowa sprzedaży Produktu znajdującego się na stronie Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługobiorca – korzystającą lub  mająca zamiar korzystać  z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego w asortymencie Sklepu internetowego.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Umieszczony pod adresem internetowym http://ventobeauty.com/ sklep internetowy prowadzony jest przez MEBLOBUD FUH Daniel Fasiński Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała nr NIP: 5471329386, nr REGON: 072275666
 2. Administratorem danych osobowych jest MEBLOBUD FUH Daniel Fasiński Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała nr NIP: 5471329386, nr REGON: 072275666
 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://ventobeauty.com/privacy/ Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Sprzedawca odpowiada wyłącznie co do wysokości realizowanego zamówienia.
 3. Przyznane rabaty oraz promocje nie podlegają łączeniu.

 

3. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Sklep internetowy świadczy następujące usługi elektroniczne Konta oraz Formularz składania zamówienia.
 2. Usługa konta świadczona jest przez czas nieokreślony, nieodpłatnie. W celu rezygnacji z świadczonej usługi, Usługobiorca powinien wysłać za pośrednictwem adresu email wiadomość do Usługodawcy z wyraźnym wskazaniem żądania usunięcia Konta. Adres email na który usługobiorca może zrezygnować z realizacji usługi konta to: kontakt.vento@gmail.com Żądanie usunięcia konta usługodawca może przesłać również listownie na adres usługodawcy: Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała. Usługobiorca może korzystać z konta po wypełnieniu formularza rejestracji konta, zatwierdzeniu rejestracji oraz potwierdzenia rejestracji klikając w link przesłany na wskazany adres email.
 3. Usługa Formularz składania zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest jednorazowo i ulega zakończeniu z momentem zaprzestania składania zamówienia oraz po złożeniu zamówienia. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia w chwili wyboru produktu w Sklepie internetowym, kliknięciu przycisku ,,dodaj do koszyka”. W formularzu składania zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych: imię, nazwisko, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, adres email, telefon oraz opcjonalne uwagi. Ponadto Klient zobowiązany jest do podania metody płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy a także numeru NIP.

 

4. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacja świadczonych Usług Elektronicznych przez Usługodawcę odbywa się poprzez przesłanie reklamacji listownie na adres: ul. Filatelistów 18/3 43-309 Bielsko-Biała lub w formie elektronicznej na adres email: kontakt.vento@gmail.com
 2. W celu skutecznego rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zobowiązany jest do podania opisu okoliczności stanowiących podstawę reklamacji zawierający m.in. datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaju nieprawidłowości oraz żądania Usługobiorcy. Dodatkowo składający reklamację powinien opcjonalnie podać swoje dane kontaktowe w celu przyspieszenia procesu reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od składającego reklamację. W przypadku braku odpowiedzi przez Usługobiorcę, uznaje się, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.

 

5. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
 2. posiadać Urządzenie z dostępem do internetu oraz do poczty elektronicznej,
 3. korzystając z przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji 87.0.4280 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 84.0.0.2  i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0.40 i wyższej, Safari w wersji 14.0.2 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 87.0.664 i wyższej.
 4. Posiadać Minimalna rozdzielczość ekranu 600×600 raz włączona możliwości zapisu plików Cookies.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści bezprawnych oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest również wprowadzanie nieprawdziwych danych, wprowadzających w błąd lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd.

 

6. Zawarcie umowy sprzedaży oraz płatność

 1. Umowa sprzedaży w Sklepie Internetowym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do skutku po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza składania zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego o opłatach na które składają się m.in. koszty dostawy. Klient jest również informowany o innych opłatach, których nie można ustalić w momencie składania zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi podatki.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia przez Klienta, przesyła na adres email wskazany przez Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Wiadomość email przesłana przez Sprzedawcę zawiera oświadczenie o otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z momentem otrzymania wiadomości email przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wiadomość email przesłana przez Sprzedawcę Klientowi zawiera Regulamin. Treść wiadomości email zawierającej Regulamin oraz oświadczenie o otrzymaniu zawiadomienia stanowi formę utrwalania i udostępniania zawartej umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży dodatkowo jest przechowywana i zabezpieczona w systemie informatycznym sprzedawcy.
 6. Klient ma możliwość dokonania płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży w następujący sposób:
 7. a) Przelewem na rachunek Bankowy Sprzedawcy,
 8. b) Przelewy 24- metoda płatności elektronicznej których szczegółowe warunki określone są na stronie internetowej przelewy24/regulamin
 9. c) Płatność za pobraniem.
 10. Sprzedaż Produktu zgodnie z poleceniem Klienta dokumentowany jest przez Sprzedawcę paragonem lub fakturą VAT. Paragon lub faktura VAT dostarczana jest Klientowi wraz z zamawianym Produktem. Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie internetowym Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT w momencie składania zamówienia.

7. Koszt dostawy, sposób dostawy i termin dostawy

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wybranych krajach, których wyboru Kupujący może dokonać w momencie wypełnienia Formularza składania zamówienia.
 2. Produkt dostarczany jest odpłatnie. Nieodpłatność dostawy produktu musi być wyraźnie zaznaczona w trakcie składania zamówienia przez Klienta oraz potwierdza w umowie sprzedaży. W trakcie składania zamówienia oraz wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży Klient jest informowany o koszcie Produktu.
 3. Produkt dostarczany jest za pośrednictwem Kuriera na adres wskazany przez Kupującego.
 4. Produkt dostarczany jest w dni robocze.
 5. Produkt dostarczany jest w ciągu maksymalnie 21 dni po zaksięgowaniu przez Sprzedającego zapłaty za produkt, chyba że Kupujący wybiera opcję płatności ,,Za pobraniem”. W przypadku dostępności towaru w późniejszym terminie produkt może być dostarczony zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Klienta w Formularzu składania zamówienia w rubryce ,,Uwagi do Zamówienia”.
 6. Produkt w paczkach dostarczany jest przez firmę DPD, zgodnie z ich regulaminem.
 7. Produkt na paletach dostarczany jest przez firmę Suus, zgodnie z ich regulaminem.
 8. Produkt dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta na adres wskazany w Formularzu Składanego Zamówienia .
 9. Produkt zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, chroniącym przed uszkodzeniem utratą lub zniszczeniem.
 10. Dostawa jest zakończona z momentem pokwitowania podpisem przez adresata przesyłki odbioru dostawy.
 11. Dostawca zastrzega że w przypadku składania zamówienia w dni w których występują duże ilości zamówienia, nie gwarantuje dostarczenia Produktu zgodnie z życzeniem Klienta.

 

8. Odstąpienie

 1. Klient będący konsumentem który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do wysłania oświadczenia o odstąpieniu przed terminem jego upływu.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wysłanej na adres: ul. Filatelistów 18/3 43-309 Bielsko-Biała ; lub w formie wiadomości email na adres: kontakt.vento@gmail.com
 3. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz umieszczony jest na końcu niniejszego regulaminu. Wzór formularza stanowi wyłącznie przykład, konsument nie jest zobowiązany do korzystania z przykładu.
 4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy która w której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia własności, od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę niebędącą przewoźnikiem. W przypadku zawarcia umowy przedmiotem której jest wiele produktów dostarczanych częściami, partiami albo osobno Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy od momentu objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę niebędącą przewoźnikiem ostatniego produktu. Natomiast w przypadku regularnego dostarczania produktów przez czas oznaczony momentem odstąpienia od umowy jest objęcie pierwszego produktu. Moment odstąpienia od innych produktów niewymienionych wyżej rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.
 5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość ma ten skutek, iż umowę taką uważa się za niezawartą
 6. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi będącemu konsumentem dokonane przez niego płatności obejmujące również koszt dostawy produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy produktu innych niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym a wynikający z wybranego sposobu dostawy przez Klienta
 7. Zwrot płatności następuje taką samą metodą jakiej użył Kupujący dokonując płatności. Sprzedawca ma możliwość zwrotu płatności inną metodą, po uzyskaniu zgody przez Konsumenta
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności konsumenta do momentu otrzymania Produktu lub otrzymania potwierdzenia odesłania produktu przez Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu płatności w momencie wystąpienia któregokolwiek wyżej wskazanego zdarzenia a także w momencie złożenia propozycji odbioru Produktu przez konsumenta.
 9. Od momentu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu sprzedającego, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument  w terminie 14 dni za zgodą Sprzedającego może przekazać produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę lub przekazać produkt sprzedawcy który sam zaproponował odbiór produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Filatelistów 18/3 43-309 Bielsko-Biała
 10. Konsument może ponieść koszty związane z odstąpieniem od umowy w przypadku wyboru sposobu dostawy produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. W takim przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów jakie poniósł konsument.
 11. Jeżeli Usługa będąca Produktem jest wykonywana na żądanie Konsumenta przed rozpoczęciem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy po zgłoszonym żądaniu, zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną usługę do chwili odstąpienia od umowy. Zapłacie podlega proporcjonalnie spełnione świadczenie. W kwocie zapłaty na rzecz sprzedawcy uwzględnia sią uzgodnioną cenę z zastrzeżeniem, że w przypadku ustalenia iż wynagrodzenie jest nadmierne zapłatę stanowi wartość rynkowa wykonanej usługi.
 12. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu w przypadku korzystania z niego w sposób niezgodny z jego cechą, funkcjonalnością oraz charakterem.
 13. Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Reklamacja produktu

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji 12 miesięcznej na fakturę, 24 miesięcznej na paragon. Rozpatrzenie reklamacji związanej z udzielaną gwarancją uzależnione jest od poinformowania o wadzie produktu oraz udokumentowania w postaci zdjęcia wadliwego produktu. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia produktu. Powyższe uprawnienie nie ogranicza uprawnienia klienta do korzystania z rękojmi rzeczy sprzedanych.
 3. W celu skutecznego rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest do podania opisu okoliczności stanowiących podstawę reklamacji zawierający m.in. datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaju nieprawidłowości oraz żądania Klienta. Dodatkowo składający reklamację powinien opcjonalnie podać swoje dane kontaktowe w celu przyspieszenia procesu reklamacji. Brak podania powyższych informacji w składanej reklamacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji a mają jedynie na celu przyspieszenie procesu rozpatrywania reklamacji.

4.Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od składającego reklamację. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację Klienta który jest Konsumentem oraz zażądał  wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.

 1. Reklamacja składana jest przez Klienta w formie pisemnej na adres: ul.Filatelistów 18/3, 43-309 Bielsko-Biała lub w formie wiadomości email na adres: kontakt.vento@gmail.com
 2. Podstawę i zakres prawnej odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeks Cywilny.
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Produktu na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia produktu w przypadku Klienta będącego konsumentem obciąża Sprzedawcę, koszt dostarczenia produktu przez Klienta nie będącego Konsumentem obciąża Klienta.

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczenia. Informację o procedurach i zasadach dostępu do tych procedur są dostępne m.in. na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i rozpatrywania sporu poprzez:
  1. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej adres strony: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1
  2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego adres strony: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=110
  3. zgłoszenie się do powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów,
  4. zgłoszenie się do organizacji społecznej do której zadań należy ochrona praw konsumentów,
  5. Konsument ma możliwość skorzystania z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska www.konsument.gov.pl.
  6. Konsument ma możliwość korzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę nie jest uzależnione od podania przyczyny i nie powoduje powstania roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ma prawo wyboru oraz ograniczenia metody płatności wobec Klienta będącego przedsiębiorcą.   Sprzedawca ma prawo żądania dokonania przedpłaty w całości albo części pomimo wyboru przez klienta innego sposobu płatności. Na powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie wpływa fakt zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta będącego przedsiębiorcą w momencie wydania produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki, utratę, ubytek, uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia do przewozu aż do wydania Klientowi niebędącemu konsumentem.
 4. Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest do zbadania przesyłki, w razie przesłania produktu przez Sprzedawcę za pośrednictwem przewoźnika. W przypadku ustalenia wady spowodowanej przewozem lub ubytku Produktu, Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest dokonać czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wynikającą z art. 558 par 1 K.c. wobec Klienta nie będącego konsumenta.
 6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn. Wypowiedzenie o którym mowa w niniejszym punkcie następuje poprzez przesłanie oświadczenia Usługobiorcy.
 7. Sprzedawca lub Usługodawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność wobec Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem do wysokości zapłaconej ceny na którą składają się również koszty dostawy poniesione przez Klienta lub Usługobiorcę. Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wobec Klienta lub Usługobiorcy niebędącego konsumentem. Odpowiedzialność Usługodawcy lub Sprzedawcy wobec Usługobiorcy lub Kupującego niebędącego konsumentem jest ograniczona niezależnie od podstawy prawnej roszczenia oraz ilości roszczeń nie więcej niż do kwoty 1.500,00 złotych.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem lub Usługobiorcą niebędącym konsumentem a Sprzedawcą lub Usługodawcą właściwy jest Sąd miejsca siedziby Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

12. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca lub Usługodawca ma prawo zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku zmiany warunków świadczenia Usług elektronicznych lub sposobów płatności oraz dostawy. Zmiana regulaminu może mieć również miejsce w przypadku zmiany danych Sprzedawcy oraz zmiany przepisów prawa.
 2. Zawarcie umowy o charakterze ciągłym powoduje związanie Usługobiorcy regulaminem w przypadku powiadomienia Usługobiorcy o zmianie Regulaminu oraz nie wypowiedzeniu umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiana regulaminu wobec Konsumenta powodująca powstanie podwyższonych lub nowych opłat pozwala konsumentowi na odstąpienie od umowy.
 3. Do realizowanych lub złożonych zamówień ma zastosowanie regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.
 4. Klient lub Usługobiorca informowany jest przez Sprzedawcę w terminie 30 dni wcześniej o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej sklepu. Klient lub Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie regulaminu w przypadku braku jego akceptacji.

 

13. Postanowienia końcowe

 1.  Umowy z Sprzedawcą lub Usługodawcą z Kupującym lub Usługobiorcą zawierane są w języku polskim
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporu powstałego w wyniku świadczenia usługi przez Usługodawcę jest Sąd właściwy według wyboru Klienta będącego konsumentem.
 3. Wszystkie treści, treści graficzne, teksty zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy oraz objęte są ochroną praw autorskich. Zakazane jest wykorzystywanie tych treści bez zgody sprzedającego.
 4. W przypadku braku regulacji pewnych kwestii w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy m.in.: ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Kodeks cywilny  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat Meblobud FUH Daniel Fasiński ul. Filatelistów 18/3 43-309 Bielsko-Biała

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

wyszukaj produkty (0)

Wróć do góry
pl_PL
Produkt został dodany do Twojego koszyka